Lunes, Nobyembre 24, 2014

Lalamunin Ka NiyanSabi ko naman sayo,
Lalamunin ka ng pag-ibig
Saksakmalin ka niya't
Pipiliting tunawin sa kanyang bibig
Habang nilalandi ka ng dila
Haharutin ka hanggang
Sa tuluyan kang mabalutan ng laway
Tila paglalaruan sa ngalangala
Paiikut-ikutin, nanamnamin

Lalamunin ka niya't sisipsipin
Mababasa ka't maliligayahan
Malamang sa libog, ika'y mahumaling

Ngunit ang mga kagat ay hindi maiiwasan
Babaon ang ilang ngipin
Ngunguyain nito ang unti-unting naging
Sensitibo mong karne, katawan, pagkatao
Magdudugo't magsusugat ang maraming parte
Pipilitin kang umungol, umungot, umiyak

Kung gaano kalakas ang hagalpak
Sa sarap ng pagnguya
Ganoon din kaingay ang hagulgol
Sa kirot ng mga ngatngat

Lalamunin ka nito't lulunukin
Ni ang sarili'y hindi mo na makikilala
Kakainin, wawasakin
Hindi ka na makakawala pa
Pakukuluin ka sa asido ng sikmura
Pahihirapan hanggang sa sukdulan
Dudurugin ka nito hanggang
Sa punto ng pagsuko mo

Darating din ang panahong
Bibitaw ka sa tiyan at bituka
Pagkatapos kang salain
Lahat ng lakas at sustansiya mo'y
mananakaw, aangkinin
Pagkatapos ng sistema ng pagtunaw
Ay lalabas ka, dala at bitbit ang sama ng loob
Ilalabas ka bilang isang tae
Tatanggapin mong isa ka na lang dumi

Linggo, Nobyembre 16, 2014

Nostos Algos


I want you to be happy.

So I thought...
letting you go;
refraining from pursuing you;
avoiding talking to you;
not telling you that you're beautiful and
gorgeous and perfect in your every way;
not calling you pretty every morning when I wake;
not asking you if you're okay 'cos if you're
having a shitty day then I'll instantaneously
do the right things to make you feel alright;
ditching every move that will make you feel special
every minute, everyday;
and giving up on you
would be the best decision.

Yet every now and then,
I've been having second thoughts.

Are you happy?
Are you?

Does she exert effort to keep you?
Does she keep your company
especially when you're fucked up?
Does she tell you that you're awesome? Everyday?!
Does she do those things I'm willing to do that
although they are risky and scary and stupid,
hell I will do them
just to make you feel loved?
Does she make you effervescently happy?

Tell me.
Tell me... you're happy.
And I'll go on with my decision.

Please.
Please, say... you're not.

Sabado, Oktubre 25, 2014

Literature Epiphany #3

SUMMER SOLSTICE
by Nick Joaquin

(If someone will own me.  Will I stop being beautiful?  Is it even possible to own someone?
Which should we prefer: to be loved or adored?  I guess the answers will always depend
on how insane a person is, on how much the person value the other.)


But she drew away; huddled herself in the other corner.
“He kissed my feet,” she told him disdainfully, her eyes on his face.
He frowned and made a gesture of distaste.

“Do you see? They have the instincts, the style of the canalla!
To kiss a woman’s feet, to follow her like a dog,
to adore her like a slave— “

“Is it so shameful for a man to adore women?”

“A gentlemen loves and respects Woman.
The cads and lunatics— they ‘adore’ the women.”

“But maybe we do not want to be loved and respected—
but to be adored.”

Literature Epiphany #2

NALPAY A NAMNAMA
by Leona Florentino
(I wish I was the one who wrote this poem)


Atoy ngatan ti ayat a kunada.
Aldaw rabii pampanunuten ka.
Summangpet ka, lubong ko nga natalna.
Ket biag gummulon sa dinakita ka.

Ditoy dalan ko no sikan ti magna,
Sirsirpatangkan nga awan labas na.
Matmatak imnas mo awan kapada na,
Diak ngarud mapukaw ti pinagduadua,

Pinagduadua no sika ket agmaymaysa
Wen no ti pusom addan nakaala.
Toy manong mo, piman nga agsagaba
No awan kanton, malpay tay namnama.

Namnama ta ti pusom iyawat mo;
Ta ti diro ni ayat danggayantanto;
Ta ti rabii sika kumat’ raniag ko,
Kas naslag a bulan sadiay ngato.

Dayta pintas mo a dardaripdepek.
Tungal rabii no innak iredep
Agtalnan toy nakem kentoy utek,
Ta sikan ti kaduak diay tagtaginep.

No nairedep, sam-it nannanamek.
Nagragsak ta a dua diay tagtaginep.
Ngem no makariing, pa-it balbalunek
Ta nalpas manen diay dardaripdepek.

Ket gapu ti nalaus nga ayat ko
Pinamuspusak inyapan ka diay ungto
Ta adaddiay ti maysa nga kayo
Inukit ko nagan mo nga sinanpuso.

Adu a tawenen ti nabilangko.
Dumteng manen nalammiis a tiempo
Awan man lang asi nga mauray ko,
Ta ti ibagbagam puro sentimiento.

Nu tay sika kenyak makagura,
Yeb-ebkas toy pusok ket sika latta.
Nalabit ti ayat ket kastoy ngata;
Pintas mo umunay a liwliwa.

Amin a pinagdungngo impakitak.
Sipupudnuak ta diak pay naglibak
Nagbabaan toy gasat no siak ti agayat
Ta apay madinak man lang maayat.

Gasat nadanunen ti pannakapaay,
Sinaom a dinak a mauray.
Naut-ot launay ti inka impaay.
Naupay a ayat, kas sabong a nalaylay.

Gayagayek a ipalpalawag
Sika ti kayat ko a pagtungpalk
Ngem makitak met a sibabatad,
Ni pay ken liday ti kalak-amak.

Ket aniakad payso ti ur-urayek?
Malaksid a ni rigat ti lak-amek!
Gapu piman ti ayat ko ken pateg,
Ta madim pay rinekna ken dinengngeg.

Yantangay siak ket linipatnakon,
Liday ti yas-asog toy barungkonko.
Nuray agsagabaak nga agnanayon,
Nalpay a namnama aklunekon.

Literature Epiphany #1

TUNGKUNG LANGIT AND ALUNSINA

KUNG BABALIK NA SI ALUNSINA...

MALAMANG HINDI NA BABAGYO.
HINDI NA TAYO SASALANTAHIN NG MGA
LUHA'T HAGULGOL NI TUNGKUNG LANGIT.
SUBALIT KAAGAPAY NITO AY ANG PAG-KAWALA
NG MGA MAGAGARANG ALAHAS SA HIMPAPAWID,
MGA BITUIN AT ANG BUWAN...
PATI NA ANG MUNDO.Martes, Oktubre 21, 2014

Frustrated Lawyer? O Frustrated Lover?


Your honor!

Falling in love with you was a FORTUITOUS EVENT
An event which could not be foreseen, or which, though foreseen,
was inevitable. Article 1174 of Law on Obligation and Contracts.


Sabihin na nating... ang pagkagusto ko sa'yo ay PRIMA FACIE.
Pero ang pag-ibig ko sa'yo, for sure, ay CONCLUSIVE.


Nagamitan na kita ng COLLATERAL ATTACK
Noong itinanong mo kung gusto ba talaga kita
At ang naisagot ko ay isang mapagpatunay na "Mahal kita."
At ang mga effort ko ang magsisilbing ebidensya.


Sana naman ay in-apply mo ang
LAST CLEAR CHANCE DOCTRINE sa akin.
Alam mo namang mahuhulog talaga ako sa'yo...
Medyo liable ka nang saluhin ako!


Wala namang masamang saluhin ako.
Since ang pagmamahal ko naman ay GENERIC,
alam mo namang GENUS NUNQUAM PERIT!
"Generic thing never perishes."


Anyway, kung itong mutual understanding natin
ay naging kontrata, malamang na VOIDABLE CONTRACT dahil 
I have the capacity to love and you are the incapacitated party


Pero masaklap man isipin at hindi ko kinayang tanggapin,
Ang kinalaunan ng MUTUAL AGENCY
ay isang nakababagabag na UNILATERAL CONTRACT


Kaya kahit pa sabi sa CONSTITUTION
ay NO EX POST FACTO LAW
Pramis! Kung biglang na-realize mo na matagal mo na rin akong mahal,
Bumalik ka lang sa akin at tatanggapin ko 'yang pagmamahal mo.


Ngayon lang ako umibig ng ganito
At inaabuso mo yata ang pagiging malakas mo sa akin
dahil alam mong PRIOR TEMPURE POTIOR JURE
"First in time, stronger in right."


Kasi, ako naman si tanga... 
masunurin sa NO DEMAND, NO DELAY
Na anytime na may demand ka
Never na-delay!


Sabi tuloy ng mga kaibigan ko
Tama na, I have to move on
I object!
Sapagkat ang pagmu-move on ay INVOLUNTARY SERVITUDE!
You cannot compel a person to do something against his will.
My right will be violated as stated at Section 18 (2) of Bill of Rights
"No involuntary servitude in any form shall exist except as a
punishment for a crime whereof the party shall have been
duly convicted."
Thus, unless ang one-sided-love ko ay isang crime that I'm guilty of,
Malamang na dapat nga na mag-move on na ako.


Masakit 'yun gawin
Kasing sakit sa pagtanggap sa
Pagka-friendzone mo sa'kin na inihahalintulad ko sa law
at ginagamitan ito ng principle na DURA LEX SED LEX!
"The law maybe harsh but is the law"


As well as,
Kahit gaano pa ako kalakas
At kahit sabihin ko pang nabuhay akong may pusong bato,
Ang heartbreak ay parang pagkainutil sa batas
at hinding-hindi matatakasan ang prinsipyong
IGNORANTIA LEGIS NEMINEM EXCUSAT
"Ignorance of the law... EXCUSES NO ONE"


Your honor!
According to Section 1, Bill of Rights
"No person shall be deprived of life, liberty and property"
Kung gayon, my right has been violated...
I am deprived of 'YOUR LOVE",
deprived "TO LOVE YOU",
and deprived "TO CALL YOU MINE."


Sa hukumang ito
Ang ipinaglalaban ko bilang tagapagtanggol at nasasakdal
ay walang iba kundi ang pag-ibig ko sa'yo.
Ito ang krimen na isinampa sa akin.
And I will not invoke my right against self-incrimination!

Guilty or not guilty?
Guilty, your honor!


Martes, Oktubre 14, 2014

Abortive Strategic Planning


T'was a plan to unlove you but


Though I am not texting you anymore...

doesn't mean I have forgotten you like how you have forgotten me.
Though I am not calling like what I usually do...
doesn't mean I do not miss hearing your voice.
Though I am not trying to catch up like what you've always expected...
doesn't mean I don't care for you anymore.
Though I am not annoying you like how I typically do to flirt...
doesn't mean I hate you now.
Though it seems like I am not missing you...
doesn't mean I don't crave for your company at all.
Though it looks like I am not hankering after your caress...
doesn't mean I have moved on.
Though I know you do not think of me...
I swear, you are in my every thought.

Although I have constructed goals and objectives to succeed such as


To care...

is what I am trying to elude.
To think of you no more...
is what I am trying to aim.
To like you...
is something I desire to undo.
To fall for your flaws...
is one of the bad habits I want to discard.
To long for you...
is the vice that I long to ditch.

Notwithstanding...


To make you feel loved by no one but me...

is why I want to explode!
is why I feel like dying!
is why I am moribund!
is why I can't breathe and it's worse than my asthma!

This is vindicated by excuses,


For I still want to do my best.

For I still want to make myself deserving of your love.
For as long as I can feel you're not truly happy with someone else...
it makes me want to loathe these plan, goals and objectives.


Can you see how painful it is to abhor my ambition

to subsist on my mission to repel you?!

Biyernes, Oktubre 10, 2014

Sabi Ko Naman...


Mangulila't Maghanap


Siguro habang buhay kong hahanapin sa isang tao ang ilang bahagi ng pagkatao mo.

Mapapansin ko na lang na mas pipiliin ko ang taong maaaring kahawig mo,
lalong-lalo na yung kamukha mo kapag ngumingiti na parang ngumingiwing pusa.

Mapagtitiisan ko ang sinumang kapareho mo sa mga ayaw at gustong bagay sa mundong ibabaw,
yung mga bagay na walang kabuluhan at hindi natin lagi napagsasang-ayunan.

Matitiis ko din ang isang taong kaugali mong madaling sumpungin lalo’t kapag pagod,
na sa gitna nang pamamasyal ay biglang susuko’t mag-aayang umuwi na lamang.

Mahuhulog ako sa isang taong katulad mong magkwento, katulad mong mang-asar o kaya naman ay
katulad mong tumawa’t humalakhak na may kasama pang malalakas na hampas.

Mas pipiliin kong sumama sa taong kaparehas mong kumain na mas matakaw sa kanin
at laging maraming itinitirang ulam.  Matakaw rin ako sa kanin kaya naman tuloy naisip ko
noon na meant to be talaga tayo dahil isang order lang ng ulam ay sapat na sa ating dalawa.

Malamang na magustuhan ko din agad-agad ang kung sinumang kaamoy mo.
Yung kaamoy ng pabango mong hindi nakatutusing at hindi ako hihikain kaya naman kayang-kaya
kitang yakapin hanggang mag-animnapung segundo... o higit pa.

Mahuhumaling akong tunay sa isang lalaki o sa babaeng halos katulad mong kumilos. 
Mabilis pero tinatantsa ang bawat gawa, magalaw pero hindi nakasasagabal at nakasisira,
may karisma at may alindog na nakahahalina.

Mapapatawad ko siya kung siya ay mainipin at madaling mapikon dahil nasanay na ako sa iyo. 
At hindi ako basta-basta makikipag-away dahil nadala ako sa’yo na pinapalaki ang isyu
at ginagawang malaking gulo ang munting ‘di napagkakaunawaan.

Hahanap-hanapin ko, sigurado, ang kasing lambing mo at kasing maalaga mo lalo’t kapag 
may dysmenorrhea ako.

Mapagtya-tyagaan ko ang amoy ng magugustuhan kong babae na hindi naliligo sa unang araw 
ng kanyang menstruation dahil sinanay mo ako.  Tinanggap ko ang paniniwala mong mababaliw ang 
nagbabasa ng ulo kapag unang araw ng kanyang dalaw. 
Siguro nga.  Dahil buang ako sa’yo.

Hinding-hindi ko na pakakawalan ang sinumang kagaya mong lumingkis sa’kin sa tuwing 
natutulog ng mahimbing at humalik-halik sa pisngi ko para ako ay gisingin.

Siguro habang-buhay kong hahanap-hanapin sa taong matututunan kong mahalin ang mga
bagay na natutunan kong mahalin sa’yo… ang mga bagay na hindi mo ikina-perpekto.  

Siguro nga habang-buhay kong gugunitahin ang pagkahulog ko sa’yo.
Siguro ay habang-buhay na nga akong may pagtingin sa’yo.
Ngunit kahit pa na hahanap-hanapin kita ay alam ko ang limitasyon ko sa buhay mo. 
Alam kong may linyang nagpipigil sa akin na mangahas na tumawid papunta sa iyo.Ang tanging magagawa ko na lamang ay mangulila’t maghanap ng taong iibigin ko…
hindi lang nang medyo katulad mo kundi ‘yung mamahalin ko
katulad ng pagmamahal ko sa iyo.

Huwebes, Oktubre 9, 2014

TATLONG ORAS KO SA'YO


Pagpatak ng madilim na ala-una, biglang magmumuni-muni.

01:05 Bakit ako tanga sa’yo?

01:30 Bakit hindi ka naging akin?

01:49 Bakit hindi ko nagawan ng paraan?

Paulit-ulit na lang gabi-gabi ang mga sentimyento.

02:02 Saan ako nagkulang?

02:23 Saan ko nga ba inilugar ang sarili ko?

02:30 Saan ako maaaring muling mag-uumpisa para ikaw ay mabawi?

Pero bigla na lang ding maaaduwa’t maiiyak sa galit.

02:50 Ano nga ba talaga ako noong tayo’y ‘di mapaghiwalay?

03:14 Ano ba ang naging kahulugan ng mga landi, yakap at halik…
pati ng mga sakripisyo?

03:20 Ano nga ba ang mga punyetang dapat ginawa?

Putrages. Parang hindi na yata matatauhan pa.

03:37 Paano ka maglalaho sa isipan?

03:54 Paano matatagpuan ang sarili kung ang puso’y nawaglit na?


04:19 Paano ko na naman haharapin, mamaya paggising…
ang katotohang hindi talaga ako ang iyong mahal?

Panahon


Lunes, Oktubre 6, 2014

Midnight Caffeine Vent (mej subtle)


For those who gave up on me…who made me feel special temporarily
and those who gave me ephemeral joy sometimes, thanks
(but apparently, no thanks anymore)…
and I am so, so sorry for making you feel like shit.
I know that I’m the bitch here but how I wish you knew my story.
If you cannot understand, at least accept. Accept the truth that I'm fucked up.
So let’s just carry on with our lives without affecting each other,
without blaming anyone,
without hating,
without thinking our paths will cross again in the future
'coz I’m so done and I don’t want to hurt anyone repeatedly.
p.s. I am not heartless… I am just heartbroken.

Ang Buhay Ay Parang Viodable Contract